แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนางานให้บริการเยี่ยมญาติ ของเรือนจำ / ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ การพัฒนางานให้บริการเยี่ยมญาติ ของเรือนจำ / ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 1 คลิก

แบบสรุปข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ